About PEN

Peer Educators Network (PEN) is a non-governmental and non-profitable youth organization that aims to create a community where young men and women are empowered to act as agents of social change. PEN works all over Kosovo by being active in 36 municipalities and has over 4000 volunteers/peer educators, who are represented by Municipal Coordinators at the PEN Assembly. PEN is led by the Assembly of Members, Executive Director and employees, and advised by the Board of Directors.

The mission of PEN is to empower young men and women regardless of their gender, ethnicity, religion, sexuality or other social categories through programs which enhance their leadership skills while promoting human rights and active citizenship. PEN’s programs tackle youth empowerment and employment, volunteerism, gender equality, social innovation and entrepreneurship, environmental protection, anti-violence and healthy lifestyle.

  • People reached
  • Peer educators
  • Trainings/workshops
  • Campaigns

Work with us

Projects

Ongoing projects

Completed Projects

Completed projects

Completed Projects

Events

👩‍💻🧑‍💻Mbi 20 të rinj dhe të reja nga komunat e Lipjanit dhe Graçanicës u certifikuan në kuadër të programit IT Education, pas aftësimit në gjuhët programuese HTML, CSS, JS, MongoDB, NodeJS dhe ExpressJS. 🤩🤗 Iu dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen programerëve të rinj.Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë” (ALVED), që financohet nga Qeveria Britanike përmes Fondit për Siguri, Stabilitet dhe Konflikte (CSSF) në bashkëpunim me British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN - Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative dhe Ngo Aktiv._👩‍💻🧑‍💻Over 20 young men and women from the municipalities of Lipjan and Gracanica were certified within the IT Education program, after gaining knowledge on HTML, CSS, JS, MongoDB, NodeJS and ExpressJS programming languages. 🤩🤗 We wish the young programmers much success in the future.This activity is implemented within the project "Amplifying Local Voices for Equitable Development" (ALVED), which is funded by the British Government through the Fund for Security, Stability and Conflict (CSSF) in collaboration with the British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN- Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative and Ngo Aktiv. ... See MoreSee Less
View on Facebook
🍃Filluam vitin mbarë së bashku me aktivistët e Youth Care for Kosovo, dhe nxënësit e shkollës “Ganimete Tërbeshi” në Llukar. Diskutuam për elementet përbërëse të ambientit, dhe si t’i mbrojmë ato. Një prej mënyrave më të mira të mbrojtjes që u diskutua ishte edhe energjia e ripërtrishme♻️🔋⚡. 🙋Ndërsa, nxënësit e kësaj shkolle treguan se kanë klubin e gjelbër aktiv në shkollë, përmes të cilit organizojnë aktivitete të ndryshme. Community Development Fund - CDF | Embassy of Sweden in Pristina | HumanRightivism🍃We began the new year on the right foot together with the Youth Care for Kosovo activists, and the students of "Ganimete Tërbeshi" school in Llukar. We discussed the elements of the environment, and how to protect them. One of the best ways of protection that was discussed was renewable energy♻️🔋⚡.🙋Meanwhile, the students of this school told us that they have an active green club at school, through which they organize various activities.Community Development Fund - CDF | Embassy of Sweden in Pristina | HumanRightivism ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

PEN - Peer Educators Network
👩‍💻🧑‍💻Pas katër muajsh aftësim në gjuhët programuese HTML, CSS, JS, MongoDB, NodeJS dhe ExpressJS, 60 të rinj dhe të reja nga komuna e Gjilanit u certifikuan në kuadër të programit IT Education. 🤩Ne jemi të lumtur që arritëm t’i takojmë të gjithë së bashku.🤗 Iu dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen programerëve të rinj.Njëkohësisht falënderojmë z. Alban Hyseni, Kryetar i Komunës së Gjilanit, për bashkëpunimin e vazhdueshëm.Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë” (ALVED), që financohet nga Qeveria Britanike përmes Fondit për Siguri, Stabilitet dhe Konflikte (CSSF) në bashkëpunim me British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN- Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative dhe Ngo Aktiv._👩‍💻🧑‍💻After four months of training on HTML, CSS, JS, MongoDB, NodeJS and ExpressJS programming languages, 60 young men and women from the municipality of Gjilan were certified within the IT Education program. 🤩We are happy that we managed to meet everyone together.🤗 We wish the young programmers much success in the future.At the same time we thank Mr. Alban Hyseni, Mayor of Gjilan, for the continuous cooperation.This activity is implemented within the project "Amplifying Local Voices for Equitable Development" (ALVED), which is funded by the British Government through the Fund for Security, Stability and Conflict (CSSF) in collaboration with the British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN- Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative and Ngo Aktiv. ... See MoreSee Less
View on Facebook
🎥 OWIS në Lipjan! 🎥 “Në Veri të Diellit”(Nordfor Sola - North Of The Sun) quhet dokumentari që shfaqëm në njërin prej sesioneve OWIS në shkollën Adem Gllavica, në Lipjan.🎬 Dokumentari paraqet dy të rinj të cilët vendosin të jetojnë për 9 muaj në një plazh të izoluar të Norvegjisë. Përveç sërfit gjatë ditëve më të ngrohta, ata fillojnë një projekt të vogël për të pastruar ambientin nga mbeturinat që i sjell oqeani në plazh.Së bashku me nxënësit e shkollës diskutuam aventurën e këtyre dy të rinjve dhe mbrojtjen e ambientit duke ricikluar dhe ripërdorur.Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë” (ALVED), që financohet nga Qeveria Britanike përmes Fondit për Siguri, Stabilitet dhe Konflikte (CSSF) në bashkëpunim me British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN- Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative dhe Ngo Aktiv.🎥 One World in Schools in Lipjan! 🎥Nordfor Sola - North Of The Sun is the name of the documentary that we showed in one of the OWIS sessions at the Adem Gllavica school in Lipjan.🎬 The documentary presents two young men who decide to live for 9 months on an isolated beach in Norway. In addition to surfing during the warmer days, they start a small project to clean the environment from the garbage that the ocean brings to the beach.Together with the school students, we discussed the adventure of the young men and the environmental protection by recycling and reusing.This activity is implemented within the project "Amplifying Local Voices for Equitable Development" (ALVED), which is funded by the British Government through the Fund for Security, Stability and Conflict (CSSF) in collaboration with the British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN - Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative and Ngo Aktiv. ... See MoreSee Less
View on Facebook
🎥 OWIS në Lipjan! 🎥📣 Sesionin e radhës së programitn "OWIS" e mbajtëm në shkollën Adem Gllavica, në Lipjan. Përmes shfaqjes së dokumentarit "Just Eat It" 🎬 synojmë të rrisim mendimin kritik tek të rinjtë dhe edukimin e tyre në sfidat e botës lidhur me mbetjet ushqimore që hudhen.Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë” (ALVED), që financohet nga Qeveria Britanike përmes Fondit për Siguri, Stabilitet dhe Konflikte (CSSF) në bashkëpunim me British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN - Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative dhe Ngo Aktiv.🎥 One World in Schools in Lipjan! 🎥📣 For the following session of the "OWIS" program, we were at the Adem Gllavica school in Lipjan. Through the "Just Eat It" documentary 🎬 we aim to increase critical thinking skills amongst young people and teach them about the food waste challenges facing the world.This activity is implemented within the project "Amplifying Local Voices for Equitable Development" (ALVED), which is funded by the British Government through the Fund for Security, Stability and Conflict (CSSF) in collaboration with the British Embassy Pristina, Peaceful Change initiative, People in Need Kosovo, PEN - Peer Educators Network, Gradjanske Inicijative and Ngo Aktiv. ... See MoreSee Less
View on Facebook

🍃We began the new year on the right foot together with the activists of Youth Care for Kosovo, and the students of the "Ganimete Tërbeshi" school in Llukar. We discussed the elements of the environment, and how to protect them.

🎥 One World in Schools in Lipjan! 🎥

Nordfor Sola - North Of The Sun is the name of the documentary that we showed in one of the OWIS sessions at the Adem Gllavica school in Lipjan.

🎥 OWIS in Lipjan!

For the following session of the OWIS program, we were at the Adem Gllavica school in Lipjan. Through the "Just Eat It" documentary 🎬 we aim to increase critical thinking skills amongst youth and teach them about the food waste challenges facing the world.

Njihuni me Bardhën, pjesëmarrëse e Techstitution 🌟😍!
#GirlsinICT 👩‍💻

#Techstitution mbështetet nga @UnicefKosovo Programme dhe implementohet nga PEN.

Njihuni me njërën nga Techstitutioneret tona 🌟😍!

Një agjente e ardhshme e ndryshimit pozitiv në shoqëri.
#GirlsinICT 👩‍💻

#Techstitution mbështetet nga @UnicefKosovo programme dhe implementohet nga PEN.

Load More...

Posts

Meeting with the mayor of Fushë Kosovë

Meeting with the mayor of Fushë Kosovë – Mr.Burim Berisha On Tuesday, several youths from Fushë Kosovë met with their […]

International Day of Family

May 15th – International Day of Family  In honor of this day, within the project “Engaging Men in Fatherhood” has […]

Did You Know?

Did you know that: Sea levels are rising faster today than ever before. Two-thirds of extreme weather events in the […]

Request for Expression of Interest – Consultant for IT School Curriculum Development

NGO Peer Educators Network (PEN) is looking for a Consultant for IT School Curriculum Development on behalf of Amplifying Local […]

UNDERSTANDING DIVISIVE NARATIVES QUALITATIVE RESEARCH – ONLINE FOCUS GROUPS: Serbia & Kosovo

Media in Serbia and Kosovo contribute to the enhancement of the othering between two entities. This is the main finding […]

Documents and publications

What youth say

Donors & Partners

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                  

Contact us  • +381 (0) 38 223 942


  • "Behije Dashi" Nr. 5/A
    Prishtina


  • info@ngo-pen.com